Visie en missie

Visie

  • Grond is geen koopwaar maar een gemeenschappelijk goed dat gebruikt moet worden in het algemeen belang van de hele gemeenschap.
  • Het grondwettelijke recht op wonen moet waargemaakt worden voor alle bewoners van de stad. Een goede woning – van goede kwaliteit, betaalbaar, duurzaam en met optimale woonzekerheid – is essentieel voor het welzijn, de gezondheid en de ontwikkelingskansen. Niemand zou daarvan mogen uitgesloten worden omwille van zijn zwakke sociaal economische positie.
  • CLTB wil woningen verschaffen en de bewoners versterken. CLTB ijvert voor meer kwalitatieve buurten met een grotere sociale cohesie, zonder dat de verhoogde kwaliteit leidt tot de verdringing van de huidige bewoners. Bewoners moeten mee vorm kunnen geven aan hun buurt.

Missie

  • Community Land Trust Brussel wil woningen en buurtfaciliteiten produceren die tegemoetkomen aan de behoeften van alle Brusselaars, maar prioritair voor diegenen met de minste kansen. Door het eigendom van de grond gemeenschappelijk te maken en het eigendom van de gebouwen erop individueel, wil ze de lokale gemeenschappen meer controle geven over hun buurt.
  • CLTB wil ervoor zorgen dat de woningen betaalbaar blijven, generatie na generatie, door de koopprijs te beperken en door, via anti-speculatieve causules de herverkoopprijs te beperken. Hierdoor wil CLTB een alternatief bieden voor de inflatie van koopwoningen.
  • Door de bewoners de kans te geven eigenaar te worden en door hen nauw te betrekken bij de uitwerking van de projecten en bij de organisatie, wil CLTB hen meer emancipatiekansen bieden en ze nauwer betrekken bij de manier waarop de stad wordt ontwikkeld.
  • Door naast woningen ook buurtgerichte faciliteiten te voorzien draagt ze bij tot de sociale cohesie van de buurten waarin ze actief is en tot de ontwikkeling van een lokale economie.
  • In alle projecten wordt er gewaakt over een optimaal evenwicht tussen het individueel belang van de bewoners van de woningen en het algemeen belang van de gemeenschappen waarin CLTB actief is en dit op zeer lange termijn. Het bestuur van CLTB is daarom evenwichtig samengesteld uit drie partijen: (toekomstige) bewoners van CLTB woningen, leden die de buurten en het middenveld vertegenwoordigen en overheid.